Alamat dalam kad pengalala ulih ditukar nengah dua chara — JPN

Signature. — DayakDaily.com file pic. // Photo: Pixabay

PUTRAJAYA< Mei 1: Peminta nukar alamat dalam kad pengelala ulih digaga nengah chara nyelak ba kad pengelala baru tauka ngemaru pekara nya dalam cip kad pengelala lama. Opis Pengerejista Bansa (JPN) madahka chara nukar address nya udah disilik agi nengah atur 15 (2), Atur Rejista Menua 1990 ti lalu nerangka ngagai sekeda orang sentang penyaru bekaul isu nukar rekod address endur diau dalam kad pengelala ti dikerembai dalam media sosial. "Setipak enggau undang-undang sereta atur ti diteritka, pengawa nukar address dalam kad pengelala meseti direkod JPN nitihka peminta ari pengempu kad pengelala," ku iya dalam penerang nya kemari. Ku JPN, chelak address ke diatu dalam kad pengelala nya ganti ke baru deka dipinta mayar RM10 lalu pengawa ngemaru address ba cip kad pengelala semina minta bayar RM 2. Dikena ngemudahka referan kelebih agi bekaul enggau pekara rasmi, slip pemadah dalam cip deka dikeluarka ninting maya ngemaruka address dalam kad pengelala ke lama. — DayakDaily