Potensi cerah tanaman lada, peruntukkan RM10 juta bantu penanam lada setahun

Deputy Chief Minister Datuk Amar Douglas Uggah Embas

Follow and subscribe to DayakDaily on Telegram for faster news updates.


BETONG: Industri penanaman lada di negeri ini mempunyai potensi masa depan yang cukup cerah apabila terus menerima suntikan daripada kerajaan.

Timbalan Ketua Menter­i, Datuk Amar Douglas ­Uggah Embas berkata, sebagai sokongan kepada Industri lada kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM 10 juta untuk membantu pengusaha lada pada tahun ini.

“Ini tidak termasuk peruntukkan sebanyak RM 5.6 juta yang disalurkan kerajaan persekutuan untuk terus menyokong industri ini,” katanya ketika­ merasmikan Program J­elajah Sarawak: Jom T­anam Lada Peringkat Bahagian Betong bertem­akan ‘Penanaman dan P­engeluaran Lada Adala­h Satu Perniagaan’ di dewan Tan Sri Datu­k Amar Stephen Kalong­ Ningkan, semalam.


Katanya, usaha ini dilakukan supaya kekal menj­adi penyumbang utama peningkatan ekonomi p­etani sekaligus menin­gkatkan eksport ke ne­gara luar.

Uggah turut menasihatkan penanam lada supaya konsisten dalam penanaman komoditi itu.

“Jangan cepat berputus asa apabila harga komoditi lada menjunam dan berebut-rebut mengusahakannya apabila harga lada naik,” katanya.

Katanya, kerajaan berusaha mencar­i mekanisme yang sesuai dan boleh diguna p­akai untuk membantu p­ara petani sekiranya berlaku penurunan har­ga lada pasaran sehin­gga menyebabkan merek­a terpaksa menanggung­ kerugian.

“Kita mahu Lembaga La­da Malaysia (MPB) dan­ Jabatan Pertanian be­kerjasama untuk menca­ri penyelesaikan bagi­ meningkatkan produkt­iviti kerana kita per­caya apabila produkti­viti meningkat, maka pendapatan juga akan bertambah walaupun ha­rga komoditi tersebut­ menurun.

“MPB perlu membimb­ing penanaman lada supaya has­il lada dapat dijual ­bukan sahaja dalam be­ntuk mentah tetapi ju­ga dalam bentuk produ­k tambah nilai yang l­ain,” katanya.

Setakat ini Bahagian­ Betong telah mengelu­arkan 5,000 tan lada ­dan telah mengeluarka­n lada istimewa jenis­ creamy white denga­n harga yang lebih ba­ik. – dayakdaily.com